НП "Заедно в изкуствата и спорта"

 

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула

По Модул 1. Изкуства в ОУ "Елин Пелин" има сформирани две групи: Детски хор "Елина" и Театрална група “Одисея на театъра”

По Модул 2. Спорт в ОУ "Елин Пелин" има две групи по футбол в съответните етапи (начален и прогимназиален)

През месеците април и май предстоят публичните им изяви.