НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2021/2022 година
„МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ 

През тази учебна година наши партньори са III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна и ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Долно Осеново, общ. Симитли. 

Продължаваме под мотото "Традиции и иновации- продължаваме Заедно"

Плануваните дейности ще се реализират в периода 27-29 април 2022 година.

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" - Иновативното училище

 
 
 
 
 

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.