През учебната 2023/2024 година училището продължава участието си в няколко проекта на МОН

- проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

- проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование

с тях в раките на няколко месеца ще се подпомага процеса на обучение.

 

От март 2024 г. стартира и участието по  BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

 

През учебната 2022/2023 година училището продължава участието си в няколко проекта на МОН

- проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

- проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование

с тях в раките на няколко месеца ще се подпомага процеса на обучение.

Училището е активен участник в множество проекти и програми на регионално и национално ниво.

През 2019/2020 година бе обобрено участието ни в подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“. В началото на октомви официално бе открита от г-н Димитър Колев, кмет на р-н Западен новоизградената спортна площадка.