Училищно ръководство:

 

Директор - Татяна Вангелова

Заместник-директор - Татяна Минкова

                     

         Училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза между учениците

          Крум Цанков - училищен психолог

          Татяна Минкова  (замесник-директор по УД )

          Йовка  Енева -Танчовска – класен ръководител на 1 “а“ клас

          Антоанета  Павлова - клаен ръководител на 1 "б" клас

          Татяна Кръстева - класен ръководител на 1 “в“ клас

          Даниела Милева – класен ръководител на 2 “а“ клас

Славка Маринкова  - класен ръководител на 2 “б“ клас

          Радка Гарова – класен ръководител 2 “в“ клас

Галя Лесева  - класен ръководител на 3 “а“ клас

Рада Христова - класен ръководител на 4 “б“ клас

Иванка Иванова  – класен ръководител на 4 “а“ клас

Цветанка Трайкова – класен ръководител на 4 “б“ клас

Лиляна Шиварова - класен ръководител на 5 “а“ клас

         Зорница Бакалска  - класен ръководител на 5 “б“ клас

Нели Кръстева - класен ръководител на 6 "а" клас

Велина Балабанова - класен ръководител на 6 "б" клас

Юлияна Николова - класен ръководител на 7 "а" клас

Елена Грозданова – класен ръководител 7 “б“ клас

Янко Янков - логопед

Дияна Янкехайова - ресурсен учител

 

          Комисия по квалификацията

         Иванка Иванова (начален учител)  

          Комисия по безопасност на движението

          Радка Гарова (учител начален етап)

          Комисия по охрана на труда и защита при природни и други бедствия

          Татяна Минкова  (замесник-директор)

          Комисия по извънкласна дейност

         Велина Балабанова (учител прогимназиален етап)

          Екокомитет

          Йовка Енева-Танчовска (начален учител)

 

          Председатели на ЕКК (МО):

        ЕКК - прогимназиален етап

        Юлиана Николова 

         ЕКК - начален етап     

        Антоанета Павлова

         ЕКК - ГЦДОУД 

        Десислава Сканярова

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.