Прием за учебната 2024/2025 година 

 

........................................................................................................................................................................
 

Уважаеми родители,

Във връзка с Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, Ви уведомяваме, че подаването на заявления за прием в ОУ „Елин Пелин” ще се започне след 10 май 2023г. При създалата се ситуация графикът търпи изменения.

 

За повече информация може да посетите сайта на Община Пловдив (www.plovdiv.bg) в раздел "Образование" - в менюто "Прием в първи клас за учебната 2024/2025 година", както и препратка към наредбата с всичките и Приложения.

 І. ПРИЕМ в I клас:

·       Брой паралелки – 3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.) В часовете по разширена подготовка (Раздел Б - избираеми часове), съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план предлагаме да се изучават:

  •  Български език и литература
  •  Английски език
  •  Математика

·       Брой места в паралелките – 24 (за всяка паралелка)

·       Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 2 (две), при които учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Броят на децата в групите – 27.

·       Приемът на учениците в І клас за учебната 2024/2025 г. ще е по електронен път, съгласно приета с Решение № 540/22.12.2016 г.  Наредба за приемане на ученици в І клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Наредбата и приложенията са качени на сайта на Община Пловдив. 

·       В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски и образователен софтуер. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите се поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната. Училището е член на Световния образователен формум и е едно от Иновативните училища в страната и града. Основната цел на ОУ „Елин Пелин“ е възпитаване на младия човек като носител на иновативни идеи.

·        ОУ ”Елин Пелин се развива уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Чрез модерно обучение и възпитание изгражда личности с активна гражданска позиция. Стимулира както индивидуалността,  така и екипните проекти. Осигурява интегрирането на децата със специфични образователни потребности. Основно училище „Елин Пелин” участва в европейски и национални програми и проекти за обогатяване на материалната база и развитие на способностите на учениците.

 

........................................................................................................................................................................

    ІІ. ПРИЕМ в V клас:

 

·       Брой паралелки – 2 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.) В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми часове), съгласно Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план предлагаме да се изучават:

 5 а клас

    • Български език и литература – 1 час
    • Математика -  1, 5 часа
5 б клас

    • Български език и литература – 1,5 часа
    • Математика -  1 час

 

• Брой места в паралелките – 28 (за всяка паралелка)

  • Часове за допълнителна подготовка по Испански език и/или Екологично образование.
 
************************

 

График на дейностите по прием за 5 клас:

 

1.Публикуване на критерии за прием в 5 клас - май/юни 2024г.

2.Обявяване на свободни места за учебната 2024/2025г. – до  28.06.2024г

3. Входиране на подадено заявление за записване от родител (настойник) в училището след проверка на подадените задължителни документи – до 08.07.2024г.

4.Обявяване списъците на приетите ученици и разпределението им по паралелки - на сайта на училището и на информационното табло на I етаж на 15.07.2024 г. – до 17 ч.

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Оригинал на “Удостоверение” за завършен ІV клас - за справка.
  3.  Ксерокопие на “Удостоверение” за завършен ІV клас.

Заявленията се подават от родител (настойник)!

....................................................................................................................................................................

ІII. При необходимост предлагаме специализирана консултация с логопед.

IV. Организиране на занимания по интереси в клубове за 1-7 клас, участие по Национални програми и проекти на МОН.

........................................................................................................................................................................

Добре дошли в училище, Родители

Инициатива на VIVACOM и Асоциация „Родители". Целта на проекта е да даде представа за това как да се насочват и наглеждат първите стъпки на децата в училищната среда, като същевременно се насърчава и диалога между самите родители с участието на учителите. Повече информация може да получите от тук: https://www.vivacom.bg/bg/residential/about_us/vivacom_fund/projects/obrazovanie_i_zdrave/dobre_doshli_v_uchilishte_roditeli